08-74_Streifen-Douglasie_Stripe-Douglas_9.3152-009-116700